Sende inkasso i 2024? – Spørsmål og svar

06 feb 2024, 7:42 GMT

Sende inkasso i 2024? – Spørsmål og svar

I denne artikkelen vil vi se på og besvare de mest vanlige spørsmålene knyttet til å sende inkasso i 2024, en situasjon mange bedriftseiere kan finne seg i. Fra å forstå grunnleggende om inkassoprosessen til strategier for å forbedre faktureringsflyten for å unngå behovet for inkasso, denne posten er designet for å gi deg klarhet og veiledning.

Hva er inkasso?

Inkasso er en prosess der en tredjepart, ofte kjent som et inkassobyrå, blir involvert for å innkreve utestående gjeld fra en skyldner på vegne av en kreditor.

Når en faktura eller et lån ikke blir betalt innenfor avtalt tid, kan kreditoren overføre gjelden til et inkassobyrå. Dette byrået tar da over prosessen med å innkreve gjelden.

Inkassobyråer følger lovgitte prosedyrer for å sikre at innkrevingen skjer på en rettferdig og lovlig måte. De kan kontakte skyldneren via brev, telefon eller e-post for å minne om gjelden og avtale betalingsordninger.

Hvis gjelden fortsatt ikke blir betalt, kan inkassoprosessen eskalere til rettslige skritt, som kan inkludere utlegg i skyldnerens eiendeler. Det er viktig å merke seg at inkassoprosessen kan påføre ekstra kostnader for skyldneren, i form av inkassogebyrer og forsinkelsesrenter.

Hvordan ser inkassoprosessen ut?


Inkassoprosessen er en strukturert fremgangsmåte som trer i kraft når en faktura forblir ubetalt. Den begynner med fakturaens utstedelse og inkluderer flere steg for å sikre gjeldsinndrivelse.

Etter fakturaens forfallsdato, sendes det vanligvis ut en første påminnelse etter 14 dager, og en andre påminnelse etter 28 dager.

Hvis disse påminnelsene ikke resulterer i betaling, kan saken eskalere til gjeldsinndrivelse, eller inkasso, som ofte starter rundt 50 dager etter fakturaens forfallsdato.

I denne fasen kan inkassobyrået implementere tiltak som rettslige skritt som for eksempel bil innkreving. Inkassoselskapet vil fortsette å nå ut til skyldner med hensikt i å bistå med å løse sagen på en sivil og ordentlig måte.

Hvis gjelden fremdeles ikke betales, kan den etter 70-90 dager bli kjøpt av inkassobyrået, som da fortsetter overvåkning og innkreving av gjelden.

Etter et år, illustrert som 365+ på tidslinjen, fortsetter inndrivelsen med økt intensitet, inkludert overvåkning og potensielt rettslige skritt.

Denne prosessen er laget for å være progressiv, og gir skyldneren flere sjanser til å betale før mer alvorlige tiltak blir iverksatt.

Når kan en ubetalt faktura sendes til inkasso?

En ubetalt faktura kan sendes til inkasso etter at den har overskredet betalingsfristen og etter at skyldneren har mottatt tilstrekkelig varsel om den utestående gjelden.

I de fleste jurisdiksjoner kreves det at kreditor først sender ut én eller flere betalingspåminnelser, ofte med en ekstra frist for å gjøre opp for seg, før de kan eskalere saken til et inkassobyrå.

Tidsrammen for når en faktura kan sendes til inkasso varierer, men det er vanlig å gi en frist på 14 til 30 dager etter den opprinnelige forfallsdatoen.

Hvis skyldneren fortsatt ikke betaler eller tar kontakt for å avtale en betalingsplan, kan kreditoren velge å overdra fakturaen til inkasso.

Det er viktig at alle slike prosedyrer følger gjeldende lovverk og retningslinjer for å sikre en rettferdig prosess for begge parter. Du kan lese om regler for inkasso her

Hva er kostnadene forbundet med inkasso?

For bedrifter:

I Zolva legger vi stor vekt på god inkassoskikk, med mål om å bevare og beskytte kundeforholdene samtidig som utestående gjeld blir effektivt innkrevd. Selv om det å overdra en faktura til inkasso kan medføre at bedriften må betale et gebyr eller en prosentandel av det innkrevde beløpet til inkassobyrået, som reduseres det endelige beløpet bedriften mottar.

For privatpersoner:

For privatpersoner fører inkasso til ekstra gebyrer og forsinkelsesrenter som legges til den opprinnelige gjelden, noe som øker det totale skyldige beløpet. Disse kostnadene kan raskt akkumuleres, og hvis saken går til retten, kan det også medføre rettskostnader. Inkassoprosessen kan dessuten påvirke privatpersoners kredittverdighet negativt, noe som kan føre til høyere renter på fremtidige lån eller vanskeligheter med å oppnå god kreditt.

Kan en kunde bestride et inkassokrav?

Ja, en kunde har absolutt rett til å bestride et inkassokrav hvis de mener at kravet er urettferdig eller feilaktig.

Dette kan gjøres ved å ta direkte kontakt med inkassobyrået for å gi dem beskjed om at kravet er bestridt og legge frem bevis for sin påstand, som for eksempel kvitteringer, korrespondanse eller annen relevant dokumentasjon. Inkassobyrået er da pålagt å sette inkassoprosessen på vent mens de undersøker saken.

Hvis det viser seg at det er en feil, skal kravet korrigeres eller droppes. Det er viktig for kunder å handle raskt og informere inkassobyrået om tvisten for å unngå ytterligere inkassotiltak og mulige negative konsekvenser for kredittvurderingen

Hva skjer hvis en kunde ikke betaler et inkassokrav?

Hvis en kunde ikke betaler et inkassokrav, vil saken potensielt eskalere gjennom flere stadier av gjeldsinndrivelsesprosessen. Først vil kunden motta ytterligere påminnelser og varsler fra inkassobyrået, som kan inkludere økte påminnelsesgebyrer og forsinkelsesrenter.

Dersom betaling fortsatt uteblir, kan inkassobyrået iverksette rettslige skritt. Dette kan føre til et rettslig krav om betaling, og i noen tilfeller kan det resultere i utlegg i kundens eiendeler eller lønnstrekk.

Hvilke lover og regler gjelder for inkassoprosessen?


I inkassoprosessen må du som bedriftseier overholde spesifikke krav for å sikre at alt går riktig for seg. For det første må inkassovarselet sendes skriftlig til kunden, enten som et brev eller elektronisk, og det skal klart merkes som et «Inkassovarsel».

Videre, må betalingsfristen på den opprinnelige fakturaen ha utløpt før inkassovarselet kan sendes. I varselet må det fremkomme at saken vil bli sendt til inkasso med potensielle omkostninger.

Det er også essensielt at du angir kravets størrelse og en klar referanse til det spesifikke kravet, slik at kunden forstår hva det gjelder. For en grundig gjennomgang av regelverket og ytterligere detaljer, kan du lese vår detaljerte bloggpost om emnet. Disse kravene må du overholde

Hvordan tiltak kan bedriften min ta for å unngå å sende inkasso?

For å minimere risikoen for å måtte ty til inkasso, er det viktig for bedrifter å ta proaktive skritt.

Her er en liste med tiltak som kan hjelpe bedriften din:

 1. Fakturaklarhet: Sørg for at alle fakturaer er enkle å forstå, med tydelige betalingsvilkår.
 2. Flere betalingsalternativer: Tilby ulike betalingsmetoder for å gjøre det enklere for kunder å betale.
 3. Fleksible betalingsplaner: Vær åpen for å diskutere betalingsplaner med kunder som står overfor økonomiske utfordringer.
 4. Tidlig oppfølging: Send ut påminnelser raskt etter at en faktura har forfalt.
 5. Kundeforhold: Bygg sterke relasjoner med kundene dine gjennom regelmessig kommunikasjon og service.
 6. Kredittvurdering: Implementer en grundig kredittsjekk før du tilbyr betalingsbetingelser. Disse tiltakene kan styrke din bedrifts økonomiske helse og samtidig bevare gode kundeforhold.

Vil inkasso skade mine kundeforhold?


Inkasso kan potensielt skade kundeforhold, ettersom det ofte oppfattes som et siste og mer aggressivt steg i innfordringsprosessen.

Når en kunde mottar et inkassovarsel, kan det føre til stress og ubehag, og dermed påvirke deres oppfatning av og villighet til å fortsette forholdet med din bedrift.

Dette er kan skje hvis situasjonen håndteres uten sensitivitet eller forståelse for kundens unike omstendigheter.

Slik unngår du at inkasso skader ditt forhold med kunden

Start med å informere kundene tydelig om betalingsvilkårene ved kjøpstidspunktet og påminn dem om disse vilkårene på fakturaen.

Når en betaling er forsinket, bør du først nå ut personlig for å forstå årsaken til forsinkelsen og diskutere mulige løsninger.

Dette viser kunden at du verdsetter forholdet og er villig til å arbeide sammen for å finne en løsning. Om inkasso blir et nødvendig skritt, informer kunden på en respektfull og ikke-konfronterende måte, og forklar prosessen og eventuelle konsekvenser klart.

Ved å håndtere situasjonen med empati og profesjonalitet, kan du redusere risikoen for at kundeforholdet blir skadet. Du kan lese mer om dette her.

Kan inkassoselskapet ta rettslige skritt på vegne av min bedrift?

Ja, et inkassoselskap har muligheten til å ta rettslige skritt på vegne av din bedrift dersom det blir nødvendig.

Når et krav ikke blir betalt etter gjentatte påminnelser og inkassoarbeid, kan inkassoselskapet, som din representant, initiere juridiske tiltak for å innkreve gjelden.

Dette kan inkludere å sende inn et forliksklage eller stevning til forliksrådet eller domstolen. Inkassoselskapet vil håndtere forberedelsene av nødvendige juridiske dokumenter, representere saken i retten og følge opp eventuelle rettslige avgjørelser.

Det er viktig å merke seg at slike skritt ofte er siste utvei, og de medfører ytterligere kostnader og tid. Derfor anbefales det at bedrifter vurderer alle andre mulige løsninger før de eskalerer til dette nivået.

Hvordan kan bedriften min forbedre vår fakturaflyt for å redusere behovet for inkasso?

Mange bedrifter står overfor utfordringen med forsinkede betalinger og ubetalte fakturaer, noe som ofte fører til behovet for inkasso. For å redusere dette behovet, er det effektivt å forbedre faktureringsprosessen. Her er noen tips:

 • Automatisering av Fakturering: Bruk faktureringsprogramvare for å sikre nøyaktighet og effektivitet.
 • Klare Betalingsvilkår: Sørg for at alle fakturaer tydelig viser betalingsvilkår og frister.
 • Tidlig Oppfølging: Ha et system for å følge opp forsinkede betalinger umiddelbart etter forfallsdatoen.
 • Flere Betalingsalternativer: Tilby forskjellige betalingsmåter for å forenkle prosessen for kundene.
 • Kredittkontroll: Implementer kredittsjekk før du gir kreditt til nye kunder. Ved å ta disse skrittene kan bedrifter forebygge forsinkelser i betaling og redusere behovet for inkasso.

Hva er forskjellen mellom inkasso og fakturakjøp?


Bedrifter står ofte overfor valget mellom inkasso og fakturakjøp når de håndterer ubetalte fakturaer, og det er viktig å forstå forskjellene mellom disse to alternativene.


Bedrifter står ofte overfor valget mellom inkasso og fakturakjøp når de håndterer ubetalte fakturaer, og det er viktig å forstå forskjellene mellom disse to alternativene.

Inkasso er prosessen der et inkassobyrå ansettes for å inndrive en gjeld. Her beholder bedriften eierskapet til kravet og inkassobyrået agerer som en mellommann, arbeider for å få skyldneren til å betale gjelden. Dette kan innebære påminnelser, forhandlinger og i noen tilfeller rettslige skritt. Bedriften betaler vanligvis inkassobyrået en provisjon eller et gebyr for tjenesten.

Fakturakjøp, derimot, innebærer at bedriften selger sin ubetalte faktura til et faktureringsfirma eller en finansinstitusjon. Ved å gjøre dette, mottar bedriften en umiddelbar betaling, vanligvis en prosentandel av fakturabeløpet, mens fakturakjøperen overtar rettighetene til å kreve inn den fullstendige summen fra kunden. Dette gir en rask kontantstrøm til bedriften, men til kostnaden av å motta mindre enn den fulle fakturaverdien.

Ved å forstå disse forskjellene kan bedrifter ta informerte beslutninger om hvordan de best kan håndtere ubetalte fakturaer.

Kan bedriften min trekke tilbake en sak fra inkasso, og i så fall, hvordan?

Ja, det er mulig å trekke tilbake en sak fra inkasso som bedriftseier, men prosessen kan variere avhengig av avtalen med inkassobyrået og statusen til saken. Først og fremst er det viktig å kommunisere ønsket ditt om å trekke saken tilbake direkte med inkassobyrået.

Dette bør gjøres skriftlig for å sikre at det er en klar registrering av forespørselen. Inkassobyrået vil da vurdere statusen til saken og informere deg om eventuelle nødvendige skritt eller gebyrer forbundet med tilbaketrekkingen.

Hvis saken ennå ikke har nådd en rettslig fase, er det ofte enklere å trekke den tilbake. Det kan imidlertid være kostnader knyttet til tjenester som allerede er utført av byrået. Når saken er trukket tilbake, vil du som bedriftseier igjen være ansvarlig for videre oppfølging av kravet.

Subscribe to our newsletter
This site is registered on wpml.org as a development site.