We are currently experiencing technical issues affecting Zolva’s services. These problems mean that our debt collection system and the Zolva Web service are currently unavailable. However, it is possible to call our customer service as usual, but we are not able to fully help you because the debt collection system is not available. A team of experts is currently working to resolve the issue. At the moment, there is no time estimate for when the services can be up again.

Privacy Policy

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är:

Zolva AB, org.nr. 556955-2291, Rosenborgsgatan 12, 169 74 Solna. E- post: [email protected] •  Tel: 08-473 03 30

Zolva AB, är genom verkställande direktör personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Zolva behandlar personuppgifter avseende gäldenärer för att bedriva inkassoverksamhet och hanterar i samband därmed de personuppgifter som är nödvändiga för inkassohanteringen av enskilda ärenden.

De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, kontaktinformation, personnummer och uppgifter om eventuellt ombud. Uppgifter registreras om gäldenärens betalningsförmåga samt personliga och ekonomiska förhållanden som kan utgöra underlag för hur ärendet ska handläggas. I de fall betalningsförpliktelsen inte fullgörs kan en fordran bli föremål för bevakningsåtgärder.

Personuppgifter behandlas under den tid de är aktuella och nödvändiga under den tid ett ärende är aktuellt, normalt till dess att en fordran är slutligt betald. Uppgifterna sparas även en tid efter ärendets avslutande för att möjliggöra myndighetsinspektion. Anställda i Zolva omfattas av sekretess- och konfidentialitetsplikt vid behandling av inkassoärende.

Vi tillhandahåller personuppgifter till fordringsägare, domstolar och myndigheter när detta är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen, genom fullmakt eller stadgar. Vi använder Intility AS i Norge som leverantör avseende IT-verksamhet och databehandling. Deras behandling av personuppgifter som vi ansvarar för regleras i ett separat personuppgiftbiträdesavtal. I vissa fall kan Zolva komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s.k. tredjeland) samt till utländska organisationer. Sådan överföring sker endast under förutsättning att övriga regler i Dataskyddsförordningen följs.

Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa. Du har även rätt att, i vissa fall, begära att personuppgifter raderas eller att användningen av personuppgifterna begränsas. Du har därutöver rätt till viss information avseende pågående behandling av dina personuppgifter liksom tillgång till sådana personuppgifter. En sådan begäran ska göras genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected].

Om du anser att Zolva inte tillvaratar dina rättigheter gällande dina personuppgifter har du möjlighet att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att kontakta Integritetskyddsmyndigheten. Kontaktinformation finns tillgängligt på www.imy.se.

This site is registered on wpml.org as a development site.